top of page

1. תוקף המבצע: מינימום עד ראש השנה התשע״ח. לאחר מכן היושבת בגנים רשאית להפסיק את המבצע בהתרעה של שלושה חודשים מראש. 

2. התאריך הקובע הינו תאריך ביצוע ההזמנה, גם אם תאריך החופשה לאחר תום תקופת המבצע. 

3. כדי למנוע מחלוקות ואי נעימויות בין הלקוחות, אנו נחשיב תמיד את המקשר כפי שדיווח לנו מזמין החופשה. כל מזמין חופשה רשאי בהזמנתו לדווח לנו מי קישר אותו, ואם תהיה סתירה בינו לבין המקשר, המקושר הוא הקובע. 

4. אנו נחזיר את הכסף לנופשים רק לאחר שיעברו 14 יום מביצוע הזמנת המקושרים שלהם, וניוכח שאכן ההזמנה בתוקף.

5.נופש ששכר כמה חדרים או חדר לכמה ימים יקבל את ההחזר של כספו בהתאם לגודל ההזמנה של המקושרים שלו. אם לדוגמא ארבעתם שכרו רק חדר ליום אחד- יקבל החזר של יום אחד. אנו נסכם את סך הזמנתם ונחלק ב4, וזה יהיה סכום ההחזר למקשר. 

6. המקשר זכאי לקבל החזר כספי עד לגובה עלות החופשה שלו כפי ששילם ליושבת בגנים. במקרה שסכום הזיכוי עולה על עלות החופשה שלו, יקבל שובר הנחה על סך היתרה. 

7. נופש שהזמין חופשה נוספת על שמו יכול גם אותה לכלול ברשימה, וירשום בהזמנתו את עצמו כמקשר. כך יכול נופש שהזמין 3 מקושרים בלבד , להזמין לעצמו עוד חופשה ולקבל את כספו בחזרה. 

8. מקשר שקישר 8 נופשים, יהיה זכאי להחזר כספי גם מהרביעיה השניה שקישר. וכן על זה הדרך בכפולות של 4.

9. כנגד החזר כספי למקשר, ירשם בספרי החשבונות של היושבת בגנים חשבונית זיכוי. 

10. בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים חלילה אם תהיה, הגורם הרשאי לפסוק בין הצדדים הינו או בורר שיוסכם על שני הצדדים או בית דין לממונות. 

:פרטי המבצע 
bottom of page